GOLDEN VISA IN GREECE

Άδεια Διαμονής σε πολίτη τρίτης χώρας να διαμένει νόμιμα στην Ελληνική Επικράτεια (ερωτήσεις  - απαντήσεις). 

 Άδεια διαμονής (οριστικός τίτλος διαμονής) είναι κάθε είδους πιστοποίηση που παρέχεται από τις ελληνικές αρχές και με βάση την οποία επιτρέπεται σε πολίτη τρίτης χώρας να διαμένει νόμιμα στην Ελληνική Επικράτεια, σε εναρμόνιση με διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Κανονισμός 1030/02, όπως ισχύει).

1. Είναι απαραίτητο να προσλάβω δικηγόρο για τη συγκέντρωση των δικαιολογητικών;

Εφόσον όμως δεν μιλάτε ελληνικά ή/και βρίσκεστε σε τοποθεσία εκτός Ελλάδας, είναι προτιμότερο για εσάς να ζητήσετε τη συνδρομή ενός αντιπροσώπου/ πληρεξουσίου ή νομικού συμβούλου, προκειμένου να διευκολυνθείτε στην συγκέντρωση/διαχείριση των δικαιολογητικών. 

2. Ποιοι θεωρούνται ως μέλη της οικογένειάς μου;

Σύµφωνα µε το νόµο ως µέλη οικογένειας υπηκόου τρίτης χώρας που εισέρχονται στη χώρα, νοούνται: α. O/η σύζυγος, β. ο έτερος των συζύγων ή των συντρόφων µε τον/την οποίο/α ο/η πολίτης τρίτης χώρας έχει συνάψει σύµφωνο συµβίωσης στην Ελλάδα, γ. τα άγαµα κοινά τέκνα των συζύγων ή συντρόφων κάτω των 21 ετών, δ. τα άγαµα τέκνα του συντηρούντος ή του ετέρου των συζύγων ή συντρόφων, εφόσον η επιµέλεια έχει νοµίµως ανατεθεί για µεν τα τέκνα του/της συντηρούντος σε αυτόν/ αυτήν για δε τα τέκνα του/της ετέρου των συζύγων ή συντρόφων σε αυτόν/αυτήν κάτω των 21 ετών, ε. οι απευθείας ανιόντες των συζύγων ή συντρόφων.

3. Στα μέλη της οικογένειας από τα οποία μπορεί να συνοδεύομαι ( για την περίπτωση της ιδιοκτησίας ακινήτων στην Ελλάδα), συμπεριλαμβάνονται και οι ανιόντες μου (δηλαδή οι γονείς μου και οι γονείς του/ της συζύγου μου) καθώς και τα ενήλικα τέκνα μου; Τα τέκνα μου που κατά την διάρκεια της παραμονής τους διαβούν την ηλικία των 18 δικαιούνται άδεια διαμονής ιδιοκτητών ακινήτων;

Περιλαμβάνονται οι ανιόντες αλλά δεν περιλαμβάνονται τα τέκνα άνω των 21 ετών. Στα τέκνα των πολιτών τρίτων χωρών που έχουν γίνει δεκτά στην Ελλάδα με τους όρους και τις προϋποθέσεις περί αδειών διαμονής για ιδιοκτήτες ακινήτων, χορηγείται άδεια διαμονής για οικογενειακή επανένωση μέχρι το 21ο έτος. Μετά το 21ο έτος είναι δυνατή η περαιτέρω ανανέωση αυτών με τριετή αυτοτελή άδεια διαμονής μέχρι το 24ο έτος της ηλικίας τους και στη συνέχεια είναι δυνατή η περαιτέρω ανανέωση σύμφωνα με τις προβλέψεις της μεταναστευτικής νομοθεσίας.

4. Οι εκτός γάμου σύντροφοι δικαιούνται άδεια διαμονής ιδιοκτητών ακινήτων;

Στα μέλη οικογένειας δεν συμπεριλαμβάνονται οι εκτός γάμου σύντροφοι. Μπορώ να ταξιδέψω σε άλλες χώρες της ΕΕ με την άδεια διαμονής ιδιοκτητών ακινήτων; Υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις για αυτό; Ναι. Δεδομένης της αρχής της ισοδυναμίας μεταξύ αδειών διαμονής και θεωρήσεων μακράς διαρκείας, όσον αφορά στην ελεύθερη κυκλοφορία του κατόχου στον ενιαίο χώρο Schengen, κάθε πολίτης τρίτης χώρας, ο οποίος είναι κάτοχος θεωρήσεως μακράς διαρκείας (όπως είναι οι άδειες διαμονής για ιδιοκτήτες ακινήτων), που έχει χορηγηθεί από κράτος μέλος, και έχει περίοδο ισχύος έως ένα έτος, δύναται να ταξιδεύει σε άλλα κράτη μέλη για τρεις μήνες ανά εξάμηνο, υπό τους ίδιους όρους, οι οποίοι ισχύουν για τον κάτοχο αδείας διαμονής ενώ παρέχεται και το δικαίωμα πολλαπλών εισόδων.

5. Μπορεί η άδεια διαμονής να θεωρηθεί επίσης και άδεια εργασίας; Μπορεί ο/η σύζυγός μου, ο νομικός εκπρόσωπος της εταιρείας μου, τα παιδιά μου ή εγώ να εργαζόμαστε στην Ελλάδα;

Σε καμία περίπτωση η άδεια διαμονής δεν παρέχει δικαίωμα πρόσβασης σε οποιαδήποτε μορφή εργασίας. Στα μέλη της οικογένειας όπου έχει χορηγηθεί ισόχρονη με του συντηρούντος άδεια διαμονής, δεν παρέχει ομοίως πρόσβαση στην αγορά εργασίας.

6. Η άδεια διαµονής ιδιοκτήτη ακίνητης περιουσίας ή Μόνιµη άδεια διαµονής επενδυτή µού δίνει το δικαίωµα να υποβάλω αίτηση για υπηκοότητα;

Με την Υπουργική Απόφαση 130181/6353/7.3.2018 (ΦΕΚ1208/Β/2.4.2018), ο εν λόγω τίτλος προστέθηκε στους τίτλους που επιτρέπουν την υποβολή αίτησης για απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας µε πολιτογράφηση. Στην περίπτωση αυτή, οι αιτούντες θα πρέπει να πληρούν το σύνολο των προϋποθέσεων του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας για την διαδικασία απόκτησης της ελληνικής ιθαγένειας µέσω πολιτογράφησης. H ανωτέρω Υπουργική Απόφαση έχει ισχύ για τους αγοραστές ακινήτων και όχι για τα µέλη της οικογένειας τους, τα οποία πρέπει πρώτα να υπαχθούν σε µακρόχρονα καθεστώτα διαµονής όπως στο καθεστώς του επί µακρόν διαµένοντος, τίτλου που απαιτείται για την πολιτογράφηση.

7. Στο ποσό των €250.000 συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ; Ποιό το ποσό της επένδυσης εάν ο τίτλος ιδιοκτησίας/ πωλητήριο έγγραφο φέρει το όνομα του συζύγου και της συζύγου;

Το ποσό των €250.000 αφορά στην τιμή που αναγράφεται στο συμβόλαιο. Σε περίπτωση εξ’ αδιαιρέτου κατοχής του ακινήτου από συζύγους, δικαίωμα διαμονής παρέχεται και στους δύο συζύγους.

8. Μπορώ να αποκτήσω περισσότερες της μίας ιδιοκτησίας με ατομική αξία μικρότερη των €250.000 και συνολική αξία ίση ή μεγαλύτερη;

Οι ενδιαφερόμενοι δικαιούνται άδειας διαμονής, ανεξαρτήτως εάν κατέχουν ένα ή περισσότερα ακίνητα, αρκεί η συνολική τους αξία να είναι ίση ή μεγαλύτερη των €250.000. Μπορώ να αγοράσω εμπορικό ακίνητο ή συνδυασμό εμπορικών και οικιστικών ακινήτων ή γη; Ο νόμος αναφέρει €250.000 τιμή συμβολαίου. Δεν διακρίνει σε εμπορικά ή οικιστικά ακίνητα.

9. Υπάρχουν περιορισμοί που επιβάλλονται στην αγορά του ακινήτου; (Πχ. Τοποθεσία, μέγεθος σε τ.μ., κλπ)

Εάν η περιοχή που ενδιαφέρεστε να αποκτήσετε οποιοδήποτε εμπράγματο δικαίωμα σε ακίνητο, βρίσκεται σε παραμεθόριες περιοχές, τίθενται περιορισμοί. Επισημαίνεται ότι ως παραμεθόριες περιοχές ορίζονται οι νομοί Δωδεκανήσου, Έβρου, Θεσπρωτίας, Καστοριάς, Κιλκίς, Λέσβου, Ξάνθης, Πρέβεζας, Ροδόπης, Σάμου, Φλώρινας και Χίου, τα νησιά Θήρα και Σκύρος, καθώς και οι πρώην επαρχίες Νευροκοπίου του πρώην νομού Δράμας, Πωγωνίου και Κόνιτσας του νομού Ιωαννίνων, Αλμωπίας και Έδεσσας του νομού Πέλλας και Σιντικής του νομού Σερρών. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα για τα οποία ισχύουν οι παραπάνω περιορισμοί μπορούν να ζητήσουν την άρση της απαγόρευσης για τις παραμεθόριες περιοχές με αίτησή τους, στην οποία πρέπει να αναφέρεται οπωσδήποτε και ο σκοπός για τον οποίο θα χρησιμοποιηθεί το ακίνητο. Η άρση των περιορισμών παρέχεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου.

10 . Εφόσον αποκτήσω την άδεια διαμονής, μπορώ να ταξιδεύω σε χώρες Σένγκεν απευθείας από την χώρα μου ή πρέπει πρώτα να έλθω στην Ελλάδα;

Μπορείτε να εισέρχεστε σε όποια χώρα Σένγκεν επιθυμείτε.

11. Ποιο το καθεστώς πρόσβασης στην εκπαίδευση και τις υποδομές υγείας; Μπορούν τα τέκνα μου να παρακολουθήσουν δημόσιο ελληνικό σχολείο;

Οι κάτοχοι άδειας διαμονής έχουν πρόσβαση στη δημόσια παιδεία, κατ’ αναλογία με τους Έλληνες. Σχετικά με το καθεστώς πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας οι πολίτες τρίτων χωρών και τα μέλη των οικογενειών τους που υπάγονται στις ρυθμίσεις του παρόντος νόμου, θα πρέπει να είναι ασφαλισμένοι για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Για την απόδειξη της πλήρωσης της συγκεκριμένης προϋπόθεσης, γίνονται δεκτά: i. Ασφαλιστήρια συμβόλαια που έχουν συναφθεί στην αλλοδαπή εφόσον ρητά αναφέρουν ότι καλύπτουν τον ενδιαφερόμενο για όσο διάστημα διαμένει στην Ελλάδα ii. Ασφαλιστήρια συμβόλαια που συνάπτονται στην Ελλάδα.

12. Μπορώ να πραγματοποιήσω αγορά αυτοκινήτου με ελληνικές πινακίδες προκειμένου να μετακινούμαι στη χώρα;

Βεβαίως, υπό τους ειδικότερους όρους που τίθενται για τους πολίτες τρίτων χωρών, από το Υπουργείο Μεταφορών.

13. Υποχρεούμαι να αποδείξω την οικονομική δυνατότητα;

Το εισόδημα του ενδιαφερομένου θα πρέπει να αποδεικνύεται με έγγραφα που αποδεικνύουν την οικονομική δυνατότητα (λ.χ. βεβαίωση αναγνωρισμένης τράπεζας Α τάξεως ή επίσημου χρηματοδοτικού οργανισμού ή άλλου αναγνωρισμένου οργανισμού φύλαξης χρεογράφων) με την οποία να πιστοποιείται η ύπαρξη τραπεζικών λογαριασμών ή λοιπών κινητών αξιών, ιδίως ομολόγων ή μετοχών (τα ως άνω ελέγχονται για την έκδοση βίζας τύπου D). Σε κάθε περίπτωση πριν το κάθε συμβόλαιο το τίμημα της ακίνητης περιουσίας καταβάλλεται με δίγραμμη τραπεζική επιταγή ή με άλλη τραπεζική συναλλαγή.

14. Στην περίπτωση που 8 ενδιαφερόμενοι αγοράσουν από κοινού ένα ακίνητο αντί του ποσού των €2.000.000, μπορούν όλοι οι συν-ιδιοκτήτες να αποκτήσουν άδεια διαμονής;

Ναι, αρκεί το ποσό που θα επενδύσει ο καθένας να ανέρχεται σε €250.000.

15. Τι γίνεται σε περίπτωση που κάποιος αμαυρώσει το ποινικό μητρώο του στη χώρα προέλευσης ή και στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια που η άδεια διαμονής στην Ελλάδα είναι σε ισχύ;

Επέρχεται ανάκληση της άδειας διαμονής. Αν κάποιος έχει πολυετή βίζα για άλλη χώρα Σένγκεν, αυτή η βίζα ακυρώνεται προκειμένου να αποκτηθεί βίζα για Ελλάδα; Με τη βίζα Σένγκεν άλλης χώρας ο ενδιαφερόμενος μπορεί να εισέλθει στη χώρα και να τακτοποιήσει θέματα ενδιαφέροντος για την αγορά του ακινήτου.

16. Σε περίπτωση μεταβίβασης/μεταπώλησης ακινήτου η άδεια παραμονής εξακολουθεί να ισχύει;

Σε περιπτώσεις μεταβίβασης ακινήτου, ο πολίτης τρίτης χώρας χάνει το δικαίωμα διαμονής. Σε περίπτωση δε μεταπώλησης του ακινήτου κατά τη διάρκεια της ισχύος της άδειας διαμονής σε έτερο πολίτη τρίτης χώρας, παρέχεται δικαίωμα χορήγησης άδειας διαμονής στο νέο αγοραστή με ταυτόχρονη ανάκληση της άδειας διαμονής του πωλητή.

17. Υπάρχει η δυνατότητα ενοικίασης ακινήτου σε τρίτους;

 Στους πολίτες τρίτων χωρών, κατόχους ακινήτων, παρέχεται η δυνατότητα εκμίσθωσης αυτών.

Αναλαμβάνουμε εκτιμήσεις για πάσης φύσεως ακίνητα

Μας αναθέτετε το ακίνητο σας

Πολύ απλά, γρήγορα και εύκολα, απο τη φόρμα υποβολής μπορείτε να αναθέσετε στο γραφείο μας το ακίνητο σας. Εμείς θα επεξεργαστούμε την αίτηση ανάθεσης σας, την ίδια κιόλας στιγμή!
(φόρμα ανάθεσης)Στους έμπειρους συνεργάτες μας

Το γραφείο μας διαθέτει τους καλύτερους συνεργάτες, με την μεγαλύτερη εμπειρία στο χώρο του Real Estate, έτοιμοι ανα πάσα στιγμή να υποδείξουν στους πελάτες μας το ακίνητο σας..Γρήγορα και εύκολα διαθέσιμο

Διαθέτοντας πλέον την πληρέστερη κτηματομεσιτική εφαρμογή, χρησιμοποιώντας καινοτόμες τεχνολογίες, το ακίνητο σας θα είναι στην κορυφή των μεγαλυτέρων Real Estate Portals της αγοράς, γρήγορα και εύκολα διαθέσιμο προς όλους..

Μεσιτικό πρόγραμμα Real Status | iarts, web and art design © 2022